OFFICE (MILK PURCHASE)

Address

Kyrgyz Republic, 722400, Issyk-Kul Region, Tyup district, Tyup village, 53 Elebaeva str. +996 (3945) 24400 +996 (555) 320732

Phone number

+996 (3945) 24400 +996 (555) 320732

ADMINISTRATIVE OFFICE

Address

Kyrgyz Republic, 720033, Bishkek, 163/1 Isanov Street (cross Tashkentskaya Street)

Phone number

+996 (312) 545050 +996 (770) 330533

FACTORY

Address

Jyluu Bulak Vil., Tyup Rayon, Issyk-Kul Oblast, Kyrgyz Republic, 722330

Phone number

+996 (312) 545050 +996 (770) 330533